Tietosuojaseloste

REKISTERI – JA TIEOTOSUOJASELOSTE

Tämä on Wens Corporation Finland Oy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2022. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

Yhtiön kotipaikka on Suomi.

1. Rekisterinpitäjä

Wens Corporation Finland Oy, Koivukuja 14B OULU

+358 (0)40 5056067

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuomo Ponto, Koivukuja 14B OULU

+358 (0)40 5056067

3. Rekisterin nimi

Wens Corporation Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin, silloin kun on henkilön lupa. Henkilötietoja käsitellään Suomen lakien mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilötiedot nimi ja yhteystiedot sekä tilaustiedot (tilatut tuotteet) niiden toimittaminen ja laskutus.  Lisäksi terveystietoja kuten: veriryhmä, yhteyshenkilöjen yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero), diagnoosi, allergia ja reseptilääkitys ( ml. ei resepti lääke), rokote-, verenpaine- ja päänsärkyyn liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Näiden lisäksi tiedot saadaan verkkosivuille rekisteröitymisien ja tilausten kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkistaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa kirjallisesti. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisin salasanoin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu.

Fyysiset dokumentit sijaitsevat tilassa, johon asiattomilta on pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla tietoturvallisesti. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkeoituksen toteuttamiseksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siitä johtuen tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Suosittelemme tutustumaan säännöllisin ajoin tietosuojaselosteeseemme www.wens.fi sivuilla.